Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van of met De Haagse Jongerencoach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

2. Bedrijfsomschrijving

De Haagse Jongerencoach is opgericht door S. de Vaere en gevestigd te
Den Haag. De Haagse Jongerencoach is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68978480.

3. Definities

a. Opdrachtnemer: De Haagse Jongerencoach
b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt
c. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de Haagse Jongerencoach. Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website worden gehanteerd.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd.

6. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van zijn diensten op te schorten.

7. Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 70 euro exclusief BTW. Bij ziekte is overleg mogelijk.

8. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

9. Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer, heeft genomen.
Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

10. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

11. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de cliënt kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

12. Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.